دریافت ۵ هزار ۲۰۰ میلیون دلار از حساب های شرکت های دولتی و بانک ها