حمله ارتش ترکیه نیروهای خود از "مردم" از بازار که دسترسی به Imp/با تشکر از واحد های مدافع خلق و خوی از دمشق