اشاره ۹۰ نماینده رئیس جمهور در مورد وضعیت در بازار ارز خارجی