نه حاشیه ای در تیم ملی وجود ندارد; مربی بعدی خارجی خواهد بود