گام زشت عرب در دیدار با استقلال صدای کشور به جهنم.