نمایش دن در علاوه بر این به دو نیرو در پنجمین همایش صنعت خودرو