خواسته های جوانان و با تجربه در بابل مبارزه با دست نشان با زنان