در این ویدئو که مغلوب ساختن پیشی جستن را عصبانی کرد/عکس