ادامه روند کاهش دید افقی در اهواز / گرد و غبار تا سن هنوز