مسعودی : در جهان عرب به دنبال نفوذ در بازار ارز ایران