خشم صهیونیست نهاد از انتشار این فیلم ضد اسرائیلی در جشنواره پاریس