تصویر; فوتبال آسیا به پیروزی "استقلال" در برابر هلال پاسخ