صدا است که دیده نمی شود, پرسپولیس تهران در کنار همسرش!