گرمایش زمین برای تولید برق از باد باعث می شود آن را غیر ممکن است