دستورالعمل نحوه پرداخت امریکایی مقامات دولت ابلاغ شده است