کم کیفیت هوا در شهرهای صنعتی/ ورود به سیستم رویدادهای کشور