پروانه نایت: فرهنگی - اجتماعی زنان هنوز هم در من وجود دارد بدون شک