فلسطینی ها می دانند ... ما دیدم در قدس را تغییر دهید