حماس: انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم-اسرائیل مهم نیست