استراتژی ممکن است زیدان در غیاب متقاطع در یک مسابقه برگشت با نشانه ها-ژرمن + عکس