همه جمشیدی: سینما و سلیقه / سوء تفاهم می توانید تماس خود را.