آغاز داوری ششمین جلسه از جشنواره بین المللی انقلاب