باشگاه: ما می توانیم Paris Saint-Germain به آنها را حذف کنید