Ex gratia پرداخت در برخی از کشورها روابط آداب دانی و در برخی از کشورها مهاجرت نیروی کار.