قول داد کمک 30 میلیون دلار از جانبی بین المللی برای بازسازی عراق