دعوت رئیس جمهور از مردم برای حضور درخشان و تصمیم گرفت در ماه مارس