این ویدئو نگاه نمی کند به زمین برای پیوستن به سابق پرسپولیس و استقلال