وجود ۸ میلیون دلار به خلاص شدن از شر صادرات در ایران