نتایج حاصل از استرس در بدن, استفاده از مسکن ها و درمان استرس واقعی نیست