آقای خاص موسیقی ایران, خواننده تیتراژ پایانی "مرحله"