آخرین خبرها از سرنوشت پادوانی ؛ افتخاری حرف آخر را زد