رئیس دفتر مقام معظم رهبری: مردم در کشور ما با استفاده از هر یک از خدمات