تساوی فولاد و ذوب آهن/ شانس کم فولاد برای سهمیه آسیایی