کارکنان جدول با چراغ سبز عربی از سرزمین های تحت اشغال