تلویزیون ما دیدن فرزندان این مرز سرگرم کننده و فاجعه!