ثبت نام ۳ نامزد دیگر برای انتخابات را به انجمن بسکتبال