سلیمانی: تحت تاثیر غرب قرار داده و یکی از آن بازدید