در تلاش برای پنهان برای ایالات متحده به گفت و گو با ایران