تئاتر, اماتور غیر حرفهای, هنر, ارزان می فروش/بی اهمیت تلاش هنرمندان از مسوولان فرهنگی در شهر