اعتراف مرکز ماهر از وزارت ارتباطات به اشتباه در گزارش