نگاهی به مهم ترین دیدگاه در دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ