ارسال نیروهای نظامی از افغانستان به هند برای آموزش