دبیر کل به درخواست رئیس بازدارنده به پادشاهی از بحث ...