پیروز ارجمند: اساسنامه جشنواره موسیقی بسته یا پس از یک دوره کوتاه از تشخیص می