رضایت برانکو زوج طلایی پرسپولیس; جامد در دفاع و در حمله خطرناک