قنبری ایمان و جراحی می تواند موثر باشد./!: به دنبال جذب چند بازیکن ما