مقامات اطلاع حاشیه و روشن شدن حقیقت است. عادلانه و حق قضاوت