نماینده مرکز قلعه: سرعت عمل در برخورد با گرد و غبار در استان خوزستان باید دو