وزیر خارجه اوکراین تحریم صدراعظم سابق آلمان را خواستار شد