در لحظات پایانی به عنوان آن را در آسمان چه اتفاقی افتاد ؟